Hjultorp

Nr: 28
Torp: Hjultorp
Gård: Hasselby

<< tillbaka till Hasselby


På en höjd i norra änden av den slätt som vandrar in från havet låg dagsverkstorpet Hjultorp, ung. 10 ha stort och ibland betecknat som 1/2 hemman. Av bebyggelsen återstår bara ruiner el. husgrunder.

Boende enligt 1811 - 15 års husförhörslängd:
Torp Per Nilsson (f. 1745) och Svensdotter (f. 1756)

Boende enligt 1861 - 65 års husförhörslängd:
Dräng Anders Magnus Stenman (f. 1816) i Norrköping och hustru Johanna S. Strömberg (f. 1821) i Ukna och två fosterbarn.

Sven Fr. Larsson (f. 1817) i Odensvi och hustru Anna Lisa Nilsdotter (f. 1823) i Blackstad.

Enligt 1891 - 96 års längd bodde inte torpare utan statdrängar på Hjultorp.

I början på 1900-talet hette torparen Karl Swartz med hustrun Hanna. En halvbror Harald Swartz fanns med som dräng och utförde dagsverken vid gården.

Sedan Swartz upphört med arrendet och blivit ladugårdsförman vid Hasselby, stod Hjultorp tomt en tid. Gården bytte ägare. Den nye, konsul Steinholtz genomförde på kort tid stora skogsavverkningar. Hjultorp blev bostad åt skogshuggare. Efter endast två år kom en ny ägare. Den nye ägaren, löjtnant Ebbe Engström, utnyttjade Hjultorp som statarbostad. Han hade inte mindre än 12 statare anställda på Hasselby. Under tiden förföll ladugård och uthus, som emellertid åter rustades upp och det arbetet utförde Hjalmar Trybom och Ture Karlsson i Grönhagen.

År 1921 började en ny torparperiod. Då kom Axel Nilsson med hustru Selma och många barn från torpet Ryssland under Segersgärde till Hjultorp. Mannen gjorde 4 st. dagsverken i veckan, på sommaren även ett okänt antal hjälpdagsverken. Han var dessutom en duktig slaktare.

År 1927 avled han hastigt, efterlämnande hustru och tio barn. Ytterligare en dotter, Sigrid, 19, år tbc-sjuk efter spanska sjukan och en son, tre månader hade funnits i familjen, då döda.

Änkan 44 år, flyttade med sin barnaskara till Hagen u. Hasselby. Det minsta barnet -det tolfte- var då bara två månader gammalt.

Till Hjultorp kom istället Axel och Betty Johansson, en familj med sju barn från Fiskarehemmet u. Åkerholm och deras tid i Hjultorp varade till 1939 el.-40

Denne den siste Hjultorparen var mycket politiskt och kommunalt intresserad och var verksam i ett flertal styrelser och nämnder. Han var också något av en djurdoktor och konsulterades ofta av grannarna. Det föll sig naturligt för honom att så småningom söka sig närmare socknens centrum och blev arrendator på kyrkans boställe, Komministergården under återstoden av sitt verksamma liv.

Jorden, tillhörig Hjultorp, brukas sedan dess av huvudgården.

Byggnaderna rivna omkring 1950.

 

Tillbaka till: | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |