Mejstad den 24 februari 1874
Kontrakt mellan J.O.Dahlgren och torparen Carl Johan Pettersson rörande torpet Melby under Mejstad.

Kontrakt

Torparen Carl-Johan Pettersson antages till torpare å torpet Melby under Mejstad emot följande vilkor:

1) Tillträdet beräknas från den 14:e mMars 1874,och emottages samt afträdes torpet med laga syn.

2) Torparen skall ansvara för alla hägnader kring torpets egor,samt detsamma väl häfda och bruka.

3) Uti årlig skatt skall torparen utgöra 2)ne karldagsveken i veckan,(25) Tjugufem qvinsdagsveken om sommaren årligen.

4) Medhinner torparen efter budning utgöra vid gården flera dagsverken än som i föregående punkt bestämt är,betalas för vinterkarldagsveket 75 öre och för sommar karldagsverket 1 Riksdaler.

5) Torparen skall sista sommaren, före ett blifande afträde köra trädan och väl tillreda och gödsla den till En half Tunna höstutsäde,men behöfer inte tillsläppa utsädet.

6) Löfbrott erhåller torparen efter utsyning till 15 tjog ordinärt löf af hälften Björk och hälften ahl.

7) Wirke till erforderliga reparationer af torpets åbynader,samt till stängsel och vedbrand erhålles efter utsyning, men all skogsåverkan strängeligen förbjuden.

8) Wid torpet skall sommaren före afträdet vara Tre fjerdedels Tunland åker insådd med klöfer och timothejfrö,hvaraf afträdaren lemnar vid afträdet 1/3 del af höfodret.

9) Med arbetsamhet och beskedlighet skall torparen och dess folk sig emot husbönder och förman förhålla och i händelse af minsta otrohet eller ohörsamhet är detta kontrakt förverkad och afflyttar torparen genast utan invändning.

10) Bete i skogen till hälften med Kulltorp får torparen begagna,hvilket tillägges det som förut är bestämdt hvaremot torparen till hälften med Kulltorp ansvarar för stränghägnaden emellan Hägg och Mejstad och Borsnäs och Mejstad.

Mejstad den 24 Februari 1874
J.O. Dahlgren (?)
A-M Andersson
Förmyndare

Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig till alla delar uppfylda. C-J Petterson

Egenhändiga underskrifter intyga på en gång närvarande vittnen:
A-P Nilsson         B.Larsson

<< tillbaka till dokument från Mejstad

 

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |