27 maj 1895
Laga av-och tillträdessyn å torpet kulltorp under Mejstad.
Närvarande: Oskar och Albin Dahlgren,jordägare.
Carl G.L.Carlsson tillträdare.
Joh. E. Gustafsson afträdare.

År 1895 den 27 maj blef på begäran laga af= och tillträdes husesyn förättad å torpet Kulltorp, under Mejstad i Lofta socken hvilket eges af inspektör Dahlgrens arfingar.

Närvarande vid syn voro Oskar och Albin Dahlgren å jordegarnas vägnar samt tillträdaren Carl G.L.Carlsson och afträdaren Joh. E.Gustafsson.

Till reparationerna fås virke efter utsyning å hemmanet Hvarför här endast upptages utverkningskostnaden med 6 kronor per halft för plank och 3 kronor per ? a´ bräder, och företogs syn i följande ordning.

Nå) 1 Boningshus af timmer 8,3 met långt 5,3 m bredt
3m. högt under tak af tegel på spån,stenfoten kilas o rappas
Huset bredfordras 12 tolftum bräda dertill
Spik och arbetslön
2st nya takrännor uppsätts o tjärstryks
(?), (?) o taklist må skrapas och tjärstrykas
skorsten kransas och repareras för
3 st tegelpannor rättas och fastsätes
Förstugetrappan repareras för
Golfet i förstugan repareras,2 plankor en bolsterstock jämte
spik och arbetslön
Ny förstugadörr med karm och foder
Målad utvändigt
Ny lås
Raggningen i förstuga o kök bättras
Golfet i stugan omlägges 1 halft plank 1 Bolsterstock
spik och arbetslön
Nytt papptak i stugan som kritlimmas
 
 
 
Fotpanelen lagas och kritlimmas
Stugan tapetseras med 7 rullar tap.
Tapeternas påsättning
Stuga och köks (?) uppriktas och 2m klinker repareras
köksgolfets slitning
Nytt hvalf och (?) i ugnen samt lucka och karm
kökskåpen repareras och anbringas m (?)
Paneler i köket skrapas, väggar och panelen kritlimmas
Golfet å vinden repareras för
anm: 8 st fönsterbredor äro skarfade
18 st fönsterbrädor insättes de öfriga kittas
3 dörrar med foder oljemålas
6 fönsterlufter med foder oljemålas in o utvändigt
Huset rödfärgas
rappningen å stug (?) bättras
 
 
 
Nå 2)Loge och fähus i en länga,12,2 m,lång 5,6m bred
2,8m hög, under halmbindtak.
Stenfoten repareras för
2 toftum bräder till husets brädfodring
spik och arbete
logväggen åt fähuset brädf. med 6 bräder
spik och arbete
Nytt log??? inlägges.virke spik o arbete
Ny lås för logen
Dörrar vid loge och skullsluckan rep. för
läm för fähuset rep för
Fähusdörren fodras utvändigt mrd 6 brädor
spik och arbete
 
 
 
Väggarna i fähuset brädfodras med 2 (?) bräder
spik och arbete
fodergången inlägges 1 plank med spik o (?)
Tröskel inläggas 1 plank med spik o arbete
2 fönsterkarmar med glas insättes
Taket omlägges med 13 (?) a 4 st
vedjor och påläggning
huset rödfärgas för
Nå 3) Afträdeshus Nytt tak pålägges med 1 tolft bräder
spik och arbete
Rödfärgas
Nå4) Hägn och Hängsel
332 fot oduglig gärdesgård a 8 öre
214 fot halfgod
2 halfgoda grindar
1 oduglig Do
1 odugligt och 1 halfgott (?)
 
5,00
36,00
18,00
6,00
4,00
2,00
20
1,50
 
6,50
9,00
1,50
1,50
3,00
7,00
12,00
6,00
 
Trpt   119,20
 
2.00
1,40
1,50
2,00
1,50
15,00
3,00
2,50
4.00
 
8,00
6,00
18,00
8,00
50
 
192,60
 
 
 
3,00
6,00
6,50
1,50
1,00
4,00
1,50
2,75
50
1,50
2,00
 
Trpt     30,25      192.60
 
6,00
4,00
2,50
2,50
2,00
52,00
14,00
10,00 123,25
3.00
2,00
1,00
 
26,56
8,56
3,00
3,00
1,50 42,62
 
-------------------
summa kronor      64,47

Anm: Att hägnaden mellan Kulltorp och Öfertorp ej upptagits i denna syn, emedan den upptagits i syn vid Öfertorp ensamt.

Den som med dessa syn är missnöjd eger rätt att instämma saken till vederbörlig domstol inom 3 månaders utgång, räknandes från den dagen då de af detta synprotokoll fått del, förkunnas detta vinner synförättningen laga kraft.

Sålunda synt och befunnit betygas dag som ofvan
Emil Eriksson
C G.Johansson

Af föregående synprotokoll hafa vi erhållet del
C.E Carlsson       J.E.Gustafsson
Tillträdare       afträdare

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |