28 december 1897
Av- och tillträdessyn å torpet Öfertoro.
Närvarande: Albin Dahlgrn, jordägare
K.A.Johansson, afträdare
Karl G.L. Carlsson, tillträdare

År 1897 den 28 December blef på begäran blef på begäran laga af o tillträdessyn hållen å torpet Öfertorp under Mejstad Lofta socken hvilket eges af aft.S Dahlgrens arfingar.

Närvarande voro vid synen. Herr Albin Dahlgren å jordegarnes vägnar, afträdaren K.A.Johansson samt tillträdaren "Karl" G.L.Carlsson.

Enär virke till reparationer fås efter utsyning på hemmanet, så upptages här endast utverkningskostnaden med 5 kr per tolft plank och 3 kronor per tolft bräder och företogs syn i följande ordning:

Nå 1) Boningshus af timmer och brädfodrat 9,3 mtr långt ,5,9mtr högt under tak af tegel på spån:

Stenfoten affärgas
3 st taktegel pålägges
förstugans väggar bättras och kritlimmas
stugtaket pappen bättras
stugans tapeter bättras
köket ny ugnslucka tillsläppes jordegarna men insättningen
bekostar tillträdaren mfl.
idag träffat aftal.
väggarna bättras och kritlimmas
4 dörrar målas 1 gång
fotlist och trösklar målas
Huset rödfärgas
(?) o (?) strykes med
 
Nå 2) Fähus, loge vagnskul och halmhus i samma länga.
21,2 mtr långt 5 mtr bredt 2,5 mtr högt under halmtak (häng)
Stenfoten repareras för
halmhuset bygt på stenpelare anm:syllorna under fähus och
vagnskul (?) för
 
 
 
Brädfodringen bättras för
fähusväggarna dragna åt söder, 1 sträfva anbringas
mot norra väggbandet från timmerbandstocken,
fähuset midt, vid båsbalken
fähuset bättras
logluckor och dörr bättras
ny lås insättes
halmhuset gafvel insättes 6 brädor
spik och arbete
taket upptages till blifande omtäckning
huset rödfärgas
 
Nå3) Bod med afträdeshus af virke infordrat med bräder
undertak af bräder 5,3 mtr långt 3,9 bredt 2,4 mtr högt,
underhålles enl. afträdare godtjännande
nå4) Fårhus och svinhus täckt med spån 3 mtr långt
2,1 mtr högt.taket till blifande omtäckning golfet i
svinhuset bättras,
samt rödfärgas.
 
Nå5) Hägn och stängsel
129 fot oduglig gärdesgård a 8 öre per fot
340 fot half god gärdesgård a 4 öre per fot
 
Anmärkas att jordegarrn verkstält höstplöjning a 4 1/2 Tunnlan
vårland som arrendatorn vid afträdet lemnar lika.
50
30
1,50
4,00
50
 
 
 
7,00
4,00
1,50
8,00
1,50 29,80
 
 
 
5,00
 
8,00

Trpt     13.00     29,80
 
12,50
 
 
1,50
50
2,00
1,50
1,50
1,00
16.00
14,00 63.50

 
 
 
 
1,00
1,00
3,00 5,00


10,52
13,60 24,12kronor     122,42

Den som med denna syn är missnöjd, eger rätt att instämma saken till vederbörlig domstol innom 3 månaders utgång, räknat från den dag då detta afträda synprotokoll fått del.försummas detta vinner förättningen laga kraft.

Sålunda synt och befunnit betyga Dag som ofan
Emil Ericsson
K.A. Johansson

Ett med detta lika lydande exemplar hafa vi i dag emottagit erkännes, Öfertorp o Kulltorp den 2 Februari 1898
K.A. Johansson
G.L.Carlsson

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |