Mejstad den 12 mars 1899.
Torpen Öfertorp och kulltorp under Mejstad utarrenderas till torparen i Kulltorp, Carl Leonard Carlsson.

Kontrakt

Härmed utarrenderas Torpen Öfertorp och Kulltorp under Mejstad till nuvarande Torparen i Kulltorp Carl Leonard Carlsson mot följande villkor:

1) Tillträdet sker den 14 mars 1898 frå laga uppsägning.

2) Torparen till och afträdes med laga syn,för Kulltorp gäller synen af den 27 maj 1895 som tillträdessyn,den ???ebrist som enligt tillträdessyn uppstår skall innestå till afträdet utan ränta då skillnaden godtgöres,samt att torparen,arrendatorn vid blifande af och tillträdessyn skall erlägga halfa synersättningen till Syneförättningsmännen.

3) Arrendatorn ansvarar för alla hägnander omkring Torparens egor samt häfdar och brukar ordentligt betet i skogen följer torpet Kulltorp mot det att arrendatorn ansvarar för hägnaderna som tillkommer Mejstad och Smedstorp "Får" förbjudas att släppas i bete frå skogen arrentorn tillser noga att ej hans kreatur olakligen inkommer frå annans egor.

4) Wirke till erfoerliga reparationer af Torpenes åbyggnader samt till stängsel och vedbrand erhålles efter utsyning, men av skogsåverkan förbjudes enligt lag.

5) I årligt arrende får båda torpenbetalar arrendatorn Tvåhundrasexton (216) kronor i månaden.

6) Torparen emottager vid Kulltorps uppsådt 3/4 tunl höstutsäde (råg) och vid ett afträde lika stor qvantitet höstutsäde utsådd frå dertill erfoderlig areal (jord) väl häfdad och gödslad samt upplöja vårland ca 2 tunnland.Wid Öfvertorp skall sommaren före afträdet vara 1 1/4 tunnland åker insådd med klöfver och timotejfrö hvarjemte afträdaren lemmnar vid afträdet 1/3 del af afträdet.

För i detta kontrakt föreskrifet arrende samt äfriga förbindelser gå undertecknad i ofan borgen som för egen skuld försäkras
C (?) Johansson

Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att detsamma till alla delar uppfylla
C.L.Karlsson arrendator
Albin Dahlgren
jordinnehafvare
På en gång närvarande vittnen
Judit Karlsson
C J Jakopson

På arrendet för Torpena Kulltorp och Öfertorp är idag afbetalt kronor 50 som härmed erkännes. Mejstad den 20 December 1898
Albin Dahlgren

Förestående kontrkt varder härmed uppsagt för arrendatorns afflyttning den 14 mars 1900. Mejstad den 20 December 1898
Albin Dahlgren
jordegarne
C.L.Carlsson
arrendator
Bevittnas af:
Carl Andersson
Judit Karlsson

På arrendet för Torpena Kulltorp och Öfertorp är idag afbetalt kronor 100 som härmed erkännes Mejstad den 3 januari 1899 Albin Dahlgren På arrendet för torpena är i dag afbetalt kronor 66 som härmed erkännes Mejstad den 12 mars 1899 Albin Dahlgren

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |