7 november 1899
Husesyn å torpet Öfertorp under Mejstad.
Närvarande:
För jordägarna: Albin Dahlgrn
Avträdare: Torparen C.L.Carlsson
Tillträdare: Torparen Alfred Svensson från Björkmossen under Häckenstad,Gamleby socken.

Husesyn

å torpet Öfertorp under Mejstad År 1899 den 7 november förättas af undertecknade nämndemän laga af och tillträdessyn å torpet Öfertorp under Mejstad i Lofta socken. Närvarande vid syn voro för jordegrarne Lantbrukaren Albin Dahlgren å Mejstad, Torparen C.L.Carlsson afträdare Torparen Alfred Svensson från Björkmossen under Häckenstad, Gamleby socken,tillträdare.

Till reparationer erhålles virket efter utsyning å hemanets skog,hvadan här endast upptages afverkningskostnaden å samma.

Synen företogs som följer:
No1) Boningshus af timmer och brädfodradt undertak
af tegel på spån 9,3 meter långt,5,9m bredt,2,7m högt
Brädfodringen bättras
Förstugan golfet, slitningskostnad
köket ny ugnslucka ditsättes men tillsättes af jordeg
Vinden, golfet bättras
00,75
2,00
1,00
1,50
5,25
No2) Ladugård och loge i en länga samt halmhus af
timmer och bräder 21,2 meter långt,5m. bredt,
2,5m högt under halmtak (hång)
2ne nya stenpelare under halmhuset
Syllarna under fähus och vagnsskul iståndsättes.
Fähusväggarna iståndsättes
1,50
8,00
5,00
16.00
No3) Bod och afträdeshus af resvirke infodrat med
bräder 5,3m långt,3,9m.bredt,2,1m. högt under tak
af bräder
No4) Fårhus och svinhus täckt med spån 3 meter
långt ,2,4m.bredt,2,1.m.högt
Försämring af taket
golfen bättras


2,00
2,00

Transport
4.00

25.25
No5) Hägn och stängn.
1428 fot fullgod gärdesgård
81 fot halfgod dito
68 fot oduglig dito
7 st. fullgoda grindar

a 4 f
a 8 f


3,24
5.44

summa kronor
8.68

33.93

Den som med denna syn ej åtnöjes ege att den söka ändring genom stämmning till Tjusts häradsrätt inom 3 månader från delgivningsdagen

Öfertorp under Mejstad den 7 November 1899
Kurt Rydberg Nämdeman
S. G. Johansson Nämdeman

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |