7 november 1899.
Husesyn å torpet Kulltorp under Mejstad.
Närvarande: för jordägarna Albin Dahlgrn, avträdare C.L.Carlsson tillträdare Adolf Svensson från Lindhult under Heda, Gamleby.

Husesyn

å torpet Kulltorp under Mrjstad. År 1899 den 7 November förättades af undertecknade nämdemän laga af och tillträdessyn å torpet Kulltorp under Mejstad i Lofta socken. Närvarande vid syn voro: för jordegarne Lantbrukaren Albin Dahlgren å Mejstad, Torparen Adolf Svensson från Lindhult under Heda Gamleby (?) tillträdare.

Till reparationer erhålles virke efter utsyning å hemmanets skog, hvadan här endast upptages afverkningskostnad å samma.

Synen företogs som följer:
N.1) Boningshus af timmer, undertak af tegel på
spån 8,3 meter långt 5,3m.bredt 3,0m högt.
Taket. bättras å hufden
Köket golfet slitningskostnad
14 st ny rutor insättes å byggnin
-50
2,00
8,40
10,90
N:2) Ladugård o Loge i en länga af timmer
och bräder 12,2 met lång 5,6 m bred
2,8 m hög under bindtak af halm.
Taket lägges nytt med 13 (?) halm
vidja o arbetskostnad
Logbotten slitningskostnad
52,00
14,00
1,50
67,50
N.3) Hemlighus 1 st skyllätte påsättes
N.4) Hägn o Stängn
988 fot fullgod gärdesgård
344 "" halfgod dito a`4 f
- 25


13,76

Transport     13,76
78,65
" 178 fot oduglig gärdesgård a 8 f
4 st fullgoda grindar
2 " " skytteled
14,24


Summa Kronor
28,00


106,65

Den som med denna syn är missnöjd eger rätt att deri söka andring genom stämning till Tjust häradsrätt innom tre månader från delgivningsdagen.

Kulltorp under Mejstad den 7 Nov 1899.
Kurt Rydberg
C.G johansson

Af förestående syneprotokoll hafer jag denna dag erhållit del.
Kulltorp under Mejstad den 14 mars 1900
Adolf Svensson

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |