4 november 1900
Kontrakt mellan torparen Adolf Svensson och Albin Dahlgren, jordinnehavare.

Kontrakt

Härmed antages Adolf Leonard Svensson från Lindhult till torpare å torpet Kulltorp under Mejstad mot följande vilkor:

1) Tillträdet sker den 14 mars 1900 frå laga uppsägning.

2) Torpet till och afträdes med laga syn,den husräkebrist som enligt tillträdesyn uppstår skall innestå till afträdet utan ränta då skillnaden godtjöres, samt att torparen vid blfande till och afträdessyn skall erlägga halfa ersättningen till syneförättningsmännen.

3) Torparen skall ansvara för alla hägnader omkring torpets egor samt detsamma väl häfda och bruka, betet i skogen får torparen men ansvarar för hägnaderna som tillkommer Mejstad och Smedstorp rundt om skogen såväl som rundt om torpet så att hägnaderna hålles i laggilldt skick och får ej intagas andras fäkreatur ej heller egna ellerandras "får" i bete frå skogen samt tillser noga att ej kreaturen olofligen inkommer frå Smedstorps egor.

4) Wirke till erfoderliga reparationer af torpets åbyggnader samt till stängsel och vedbrand erhålles efter utsyning men all skogsåverkan förbjudes enligt lagen.

5) I årlig skatt skall torparen utgjöra 2ne karldagsverken i hvarje vecka och i stället för 50 qvinnsdagverken om sommaren betalas tjugufem (25) kronor kontant före Oktober månads slut hvarje år. dagsverkena skola utgöras frå egen kost och med egna redskap.

7) Torparen mottager torpet som det nu befinnes med uppsådt 3/4 tunl. höstutsäde (råg) och lemnar vid afträdet lika stor qvantitet höstutsäde utsådd frå dertill erfoderlig arreal samt upplöja vårland cirka 2 tunnland.

8) Wid torpet skall sommaren före afträdet vara 1 tunnland åker insådd med klöfver och timotej frå hvarjemte afträdaren lemnar vid afträdet 1/3 del af höfodret 22 (?)

Med förestående kontrakt förklarar vi oss till alla delar nöjda och förbinder oss att detsamma till alla delar uppfylla. Albin Dahlgren jordinnehafare
Adolf Svensson Torpare

Bevittnas af
Carl Andersson
Judit Karlsson

5te punkten ändras så att i stället för 2ne dagsverken i hvarje vecka utgjöras 1/2 dagsverke 25 kronor i stället för heldagsverken borttages.

5dagar under hvarje år erhålles 1 af vår dragare för torpets brukning. Mejstad den 4 november 19.00 Albin Dahlgren.

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |