Mejstad den 6 juli 1883
Arrende kontrakt rörande Öfertorp och Kulltorp.

Auktions-Protokoll hållet i Mejstad den 6 juli 1883 hvarvid till den mestbjudande bortarrenderas på ömsesidig uppsägning att tillträdas den 14 Mars 1884 den del af 2 mantal Mejstad,som nu innehafes af Arrendatorn C.F.Pettersson,hvartill hörer 2:ne Torp,neml. Öfertorp och Kulltorp,som enligt upprättade kontrakter med Torpare,årligen utgör sina skyldigheter till Mejstad, emot följande vilkor: Till denna del af Mejstad får af Arrendatorn häfdas all den åker som icke är bortarrenderad till arrendatorn af Smedstorp eller Torpare enl. sina kontrakter innehafa,samt beta i hemmanets hagar,utom dem som nyssnämde personer innehafa.Ingen nyplöjning eller odling af hemmanets hagar får verkställas,men om inom gamla åkerarrealen skulle erfodras någon nyodling skall detta af arrendatorn verkställas utan ersättning enligt egarnes föreskrifter.

Arrendatorn skall hemmanet väl häfda och bruka och icke med trälsåning utsuga jorden,å den årliga trädan areal 17 tunland täckdika 300 a,400 famnar med sten och virke efter jordegarnes bestämmelse och anvisning, samt i ordentligt skick öppenhålla de öppna såväl aflopps-som öfriga diken.

Gärdselfång,ved och virke till nödige reparationer för hemmanets behof erhåller arrendatorn efter utsyning af egarne,arrendatorn åligger att efter utsyning årligen i hemmanets hagar rödja och afbuska,samt använda det afbuskade till brändsle,all skogsåverkan förbjudes enligt lag.

Hemmanet till och afträdes med laga syn,den hussålsbrist,som enligt tillträdessyn uppstår skall innestå till afträdet utan ränta då skilnaden godtgöres.

Arrendatorn emottager vid tillträdet hemmanet med uppsådd höstgröda 91/4 Tunnor (58 fot 3 knr) Råg och 4 1/2 Tunnor (28 fot 3 1/2 knr) Hvete,sådda på 17 1/2 Tunlands areal,samt 17 tunnland insåning af 2/3 klöfer-och 1/3 timotejfrö,-och skall vid afträdet lemna uppsådd höstgröda med lika många Tunnor (kubikfot) af ren och strid säd på lika stor åkerareal som vid tillträdet,allt i väl häfdad och gödslad jord,samt äfen i väl skött jord årligen igenså minst 12 tunlands åkerareal med 2/3 klöfer och 1/3 timotejfrö beräknadt efter 27 tt utsäde på Tunland med godt och rent frö.Alla,2 Mantal Mejstads,utskylder till kronan,kommunalen och Ecclesiastikstaten af hvad namn de hafa eller få tillika med bevillningen och brandstodsavgiften samt ränta och amorteringenå stadslånet för sänkningen af storån,skall arrendatorn utgifa utan afdrag å arrendet, äfensom honom åligger att till hälften med arrendatorn af Smedstorp deltaga och i laga stånd ansvara för landsvägen som hela Mejstad nu ej har något bestämdt vintervägstycke att med arbete öppenhålla utan i stället derför med kontant erlägger snöplogningsavgift,skall arrendatorn betala hälften deraf,till dess ändring inom Lofta kommun af vintervägarna sker och på hvad sätt ändringen då än sker ,skall arrendatorn likväl ansvara för hälften.Dessutom skall arrendatorn underhålla hemmanets egna vägar, hvilka skola vid afträdet vara i farbart skick och derjemte årligen påföra vägen emellan Lilla Skarpetorp och Smedtorps såg 25 parlass grus,samt äfen årligen påföra gårdsplan vid mangårdsbygningen 30a,40 parlass grus och jord efter föreskrift.

Båtsmanstorpet Skarpetorp skall arrendatorn bruka i tur med Smedtorp,samt i öfrigt ansvara för dess underhåll, som fordras af 2 mantal Mejstad,hvaremot han eger uppbära planlega för det samma.

Till det virke som arrendatorn behöver såga för nödiga reparationer af hemmanets åbyggnader upplåtes sågplan och såg kostnadsfritt, den tid på året då vattentillgång finnes.

Åt ???? ???? förbehålles utan afdrag på arrendet årligt undantag som till honom inbetalas vid tillsägelse,med detta undantag sker början den 14 Mars 1884 nemligen: kontanta penningar 200 kronor på 2:a halfåret 4 tunnor Råg, 1 1/2 Tnr, Hvete,1 Tna: korn,1/2 Tna: Ärter, 3 Tnr: Hafre, 6 Tnr:potates, allt af god och ren beskaffenhet,samt sätta 1/2 Tna: Potatis på samma gärde som arrendatorn, hvartill han skall göra bruket utan ersättning, 1 kanna söt mjölk dagligen, hvarmed början sker den 14 Mars 1884, jemte årligen hemkörd och om så fordas sönderhuggen 8 famnar 5 qvarters Ved, hvarje famn 4 alnar lång och 3 alnar hög som upphugges hvarje år på våren efter utsyning. Undantaget skall af arrendatorn vara fullgjordt till den nästföljande 14 mars hvarje år, af trädgården förbehålles de 2ne jordland närmast gärdet med träd och buskar, frukt och bär.Kyrko-qvarn och läkarevårds-skjutsar skall arrendatorn utgjöra efter tillsägelse utan ersättning.Jordegarna förbehålla sig hela öfra våningen i mangårdsbygningen, del i kök och ugn vid bakning samt fri in och utgång, kontoret öfra våningen med dörr åt förstugan får arrendatorn begagna i öfrigt förbehålles en visthusbod i undra botten närmast bygningen, del i vedboden,ett rum i svinhuset och del i tvätthuset.

Arrendatorn får begagna följande hus nemligen: mangårdsbygninen utom de rum som förut äro förbehållna, dock får ingen annan än arrendatorn med familj och ogifta tjenare bebo densamma, statbygningen, mjölkhuset,nysätterbygningen med vedskjul,tvätthuset men förbehålles del i detsamma för bykning samt gästkammaren, spannmålsboden med vagnbod och en visthusbod,smedjan, loge och ladugårdsbyggnad, i källaren Bastuga, svinhus utom hvad som förut är förbehållet, del i vedboden, kumblelogen, kyrkstallet.

Arrendatorn erhåller följande tillträdes foder, som vid afträdet skall lemnas lika neml: Hö emellan 3ne takstolar, 1 aln öfer väggbandet 3 alnars gång i midten, samt emellan 3ne takstolar upp till väggbandet öfer hela ladugårdshusets bredd och dessutom 2 lass=80Ltt, 2 jemnstrukna lass hafreagnar, 8 jemnstrukna lass agnar och Hämte,220Ltt Hafrehalm, 30Ltt Ärthalm, 240Ltt Råghalm, 270Ltt Hvetehalm. Arrendatorn får i intet hänseende bortföra foder från gården.

Som all åkerjord, som icke skall besås med höstsäd eller är igensådd med gräsfrö utom cirka 3 tunland,skall af nuvarande arrendatorn i år höstplöjas, så skall hans efterträdare vid sitt afträde lemna den osådda åkerarrealen höstplöjd efter sig. Arrendatorn åligger att väl vårda träd och buskar som finnes på gården och i trädgården, samt förbjudes att destädes låta kreatur beta.Af arrendesumman skall arrendatorn inbetala Ett Tusen (1000) kronor årligen den 1 September och återstoden den 14 Mars hvarje år,således första betalningen den 1 September 1884 och så år efter annat.Efter upplesande af detta kontrakt företogs utrop?? efter bud och afverbud samt förbehåll af 24 timmars pröfningstid att antaga högsta anbudet stannade egarna Albin och Axel Dahlgren för ett årligt arrende af ettusenåttahundratio kronor,1810kr.som med klubbslag befästades. Sålunda (?) so åfan.

(?)

För i detta kontrakt föreskrifet arrende samt öfriga villkor gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld försekrad.

Klarakjella och Bjursund den 6 juli 1883

Hjalmar (?)
Carl Nilson (?)

Carl Nilssons namnteckning bevittnar (?) Med förestående kontrakt förklaras att å ömse sidor till alla delar nöjda.

C.A Dahlgren , A.H Dahlgren
Arrendatorer

P.O Dahlgren          John (?) Hellström
Alf Carlsson
förmyndare

På en gång nervarande vittnen
C.O Andersson           E Johansson

Arredet är betalt till 1 september 1884 qvitteras Alf Carlsson
Arrendet är betalt till den 14 mars 1885 qvitteras Alf Carlsson
Arrendet är betalt till 1 september 1885 Qvitteras Alf Carlsson

Arrendena äro betalda till den 1 September 1887 enligt förestående kontrakt som qvitteras:

C.O Dahlgren       Axel Dahlgren       E(?) Dahlgren

Arrendena äro betalda till den 1 september 1888, qvitteras

C.O Dahlgren Axel Dahlgren

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |