Mejstad den 29 februari 1892
Kontrakt rörande torpet Kulltorp under Mejstad mellan J.O Dahlgren m fl och torparen J.E Gustafsson från Harg.

Tillträde den 14 mars 1892.
Uppsagt från 14 mars 1895.

Kontrakt

Härmed antages J.E.Gustafsson från Harg till torpare å Torpet Kulltorp under Mejstad emot följande vilkor:

1) Tillträdet sker den 14 Mars 1892 ?? laga uppsägning.

2) Torpet till och afträdes med laga syn ,den synerötebrist, som enligt tillträdessyn uppstår ,skall innestå till afträdet utan ränta då skillnaden godkännes,samt att afträdessyn skall erlägga halfa syneersättningen till synemännen.

3) Torparen skall ansvara för alla hägnader omkring torpets egor samt Torpet väl häfda och bruka,betet i skogen får torparen begagna men ansvarar för att hägnaderna som Tillkommer Mejstad och Smedstorp runt om skogen, såväl som rundt om torpet i öfrigt hålles i lggildt skick och får ej Torparen intaga andras fäkreatur, ej heller egna eller andras Får i bete frå skogen och Tillser noga att ej hans kreatur olofligen inkommer frå smedstorps egor.

4) Wirke, till erfoderliga reparationer af torpets åbyggnader samt till stängsel och vedbrand erhålles efter utsyning, men all skogsåverkan förbjudes enligt lag.

5) Uti årlig skatt skall torparen utgöra 2ne karldagsverken om sommaren i hvarje vecka och 50 qvinsdagsverken om sommaren frå egen kost och med egna redskap.

6) Dessutom är torparen skyldig att utgöra en karldagen i hvarje vecka mot 1 krona om dagen för sommarhalfåret, samt 75 öre om dagen för vinterhalfåret frå egen kost.

7) Torparen emottager torpet som det nu befinnes med uppsådd 3/4 tunna höstutsede (råg) och lemnar vid ett afträde lika stor qvantitet höstutsäde utsådd frå dertill erfoderlig areal samt väl häfdad och gödslad.

8) Wid torpet skall sommaren före afträdet vara ett Tunnland insådd med klöfer och timothejfrö, och skall afträdaren lemna vid afträdet 1/3 del af höfodret.

9) Med arbetsamhet och beskedlighet skall torparen och dess folk sig, emot husbönder och förmen förhålla och i händelse af minsta otrohet eller ohörsamhet är detta kontrakt förverkat och afflyttar Torparen genast utan invändning.

Mejstad den 29 februari 1892
P.O.Dahlgren        Albin Dahlgren
Axel Dahlgren          Algot Dahlgren

Med förestående kontrakt förklaras till alla delar uppfylda.
j.E. Gustafsson

På en gång närvarande vittnen
C.L. Karlsson          H.I. Andersson

Förestående kontrakt varder härmed uppsagt för Torparens afflyttning den 14 mars 1895 Mejstad den 12 December 1893

Albin Dahlgren.
P.O.Dahlgren
Algot Dahlgren
J.E. Gustafsson Bevittnas af
C.A.Carlsson
Hulda Hyllman

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |