14 november 1892
Av och tillträdeshussyn å torpet Öfertorp under Mejstad.
Oskar och Albin Dahlgren å jordägarnas vägar,avträdande Anders Petter Larsson, tillträdande Karl G.L.Karlsson och hans far, K.A.Johansson

År 1892 den 14 nov.blef på begäran laga af och tillträdeshussyn på torpet, Öfertorp, under Mejstad i Lofta socken, hvilket äges af inspektor A Dahlgrens arfvingar.Närvarande vid syn vara Oskar och Albin Dahlgren å jordägarnes vägnad, afträdarens And. Petter Larsson samt tillträdaren Karl G.L.Karlsson och dennes fader, K.A. Johansson.Enär virke till reparationerna fås efter utsyning frå hemmanet, så upptages här endast utverkningskostnaden med 6 kronor för (?) för plank och 3 kronor för (?) å bräder, och företogs syn i följande ordning.

Nr.1) Boningshus af timmer och brädfodrat.är 9,3m långt, 5,9m bredt och 2,7m högt, under tak af tegel frå spån.

5st tegelpannor pålägges före.-50
Kryckorna som uppbära takrännorna repareras först -25
Brädfodringen bättras först.1:-.Slitning å golfvet i stugan 4:-.
2st.trösklar repareras först 1.50:-.
Golfet i köket omlägges med tolft-plank och 4 kolsterstockar 7:-.
Spik och arbetsbörd 4:-.
Vindfönstren kittas och målas först -75
Huset rödfärgas 8:-.

-------------
28.50

Nr2) Fähus loge,vagnskul och halmhus i en länga 21,2m.lång, 5m.bred och 2.5m hög under halmtak.Stenfoten repareras först. 5:-.

-------------
Trspt. 5:-       28.50

Hyllorna på vagnskulet och fähuset iståndsättes för 8:-
4 tolftum bräder till fodring af vagnskulet,fähuset och logen jämte knutar 16:-
spik och arbetslön 9:-
inredning i fähuset repareras först 4:-
dörrarna på logen " " 2:-
Nylås ditsättes för " " 1.50
6st brädor till fordringens förbättrande å halmhuset 1.50
spik och arbetslön 1:-
Taket bättras med 4 skepp täckhalm 16:-
påläggning jämte nytt virke 12:-
Huset rödfärgas först 14:- 90:-


Nr3) Bod med afträdeshus af resvirke,infordad med bräder, undertak af bräder är 5.3m långt, 3.9 m bredt och 2.4 m högt.Som detta hus blifit byggt af afträdaren så öferenskom mellan jordägarna och tillträdaren, att han får underhålla detta hus så som han för godt finner.

Nr4) Fårhus och svinhus, täck med spån är 3m. långt 2,4m.bredt och 2,1m.högt.

Knutarna brädfodras,virke spik och arbetslön härå 2.25.
Huset rödfärgas och knutarna svrtas för 3:-,5,25.

Nr5) Hägn och stängsel

374fot oduglig gärdesgård a´8 öre 29,92
461fot halfgod gärdesgård a´4 öre 18.44
3 st grindar a´1,50 4.50 52,86

-------------
summa kronor 176:61


Den som med denna syn är missnöjd äger rätt att instämma saken till vederbörlig domstol inom 3 månaders utgång,räknat från den dag då de af detta synprotokoll fått del försummas detta vinner förättningen laga kraft.

Sålunda synt och befunnit betyga dag som ofvand.
Alf Carlsson
K. G Johansson

Ett med detta likatydande exemplar har jag i dag emottagit, erkännes.
Öfvertorp den 12 januari 1893
G.L.Carlsson
A.P Larsson

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |