Mejstad den 31 januari 1895
Kontrakt emellan Albin Dahlgren och torparen Carl Ludvig Carlsson gällande torpet Kulltorp under Mejstad.

Kontrakt

Härmed antages Carl Ludvig Carlsson till torpare å torpet Kulltorp under Mejstad emot följande vilkor:

1) Tillträdet sker den 14 Mars 1895 frå laga uppsägning-

2) Torpet till och afträdes med laga syn den husräknebrist, som enligt tillträdessyn uppstår skall innestå till afträdet utan ränta då skillnaden gottgöres, samt att torparen vid blifande till och afträdessyn skall erlägga halfa synersättningen till syneförättningsmännen.

3) Torparen skall ansvara för alla hägnader omkring torpets egor, samt torpet väl häfda och bruka , betet i skogen får Torparen begagna men ansvarar för att hägnaderna som tillkommer Mejstad och Smedstorp runt om skogen,såväl som runt om torpet iöfrigt, hålles i laggildt skick, men får ej torparen insläppa "Får" i bete frå skogen och tillser noga att ej hans kreatur olofligen inkommer frå Smedstorps egor.

4) Virke till erfoderliga reparationer af torpets å byggnader, samt till stängsel och vedbrand erhålles efter utsyning, men av skogsåverkan förbjudes enligt lag.

5) Uti årlig skatt skall torparen utgöra 1.1/2 karldagsverken i hvarje vecka frå egen kost och med egna redskap, samt dessutom 1/2 karldagsverke i hvarje vecka mot en ersättning af 1 krona om dagen under sommarhalfåret,samt 75 öre om dagen under de två första åren , eller till den 14 mars 1897.

6) Rån den 14 mars 1897 skall torparen utgöra i skatt för torpet 2ne karldagsverken hvarje vecka samt 50 qvinsdagsverken om sommaren, dessutom är torparen skyldig att utgöra 1 karldagsverke i hvarje vecka mot 1 krona om dagen under sommarhalfåret samt 75 öre om dagen under vinterhalfåret under samma förhållanden som å föregående (?)

7) Torparen emottager Torpet som det nu befinns med uppsådd 3/4 Tunna höstutsäde (råg) och lemnar vid ett afträde lika stor qvantitet höstutsäde utsådd frå dertill erfoderlig areal samt väl fäftad och gödslad samt upplöjda vårland cirka 2 tunnland.

8) Wid torpet skall sommaren före afträdet vara Ett tunnland åker insådd med klöfer och timotejfrö och skall afträdaren lemna vid afträdet 1/3 del af höfodret.

9) Med arbetsamhet och beskedlighet skall torparen och dess folk sig emot smebönder och förmän förhålla och i händelse af minsta otohet eller ohörsamhet är detta kontrakt förverkat och afflyttar torparen utan minsta invändning.

Mejstad den 31 Januari 1895
Albin Dahlgren

Med förestående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig detsamma till alla delar uppfylda
C.L.Carlsson

På en gång närvarande vittnen
Nils Blomma
K.A.Karlsson

<< tillbaka till dokument från Mejstad

Tillbaka till: | Mejstad | Stamfastigheter | Lofta hembygdsförening |